Politika spoločnosti

Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť má ambíciu byť vnímaná verejnosťou ako spoločnosť s trendom trvale rastúcej kvality poskytovaných služieb, s udržiavaním priaznivých pracovných podmienok svojich zamestnancov a zabraňovaním negatívnych vplyvov vznikajúcich jej činnosťou na životné prostredie.

 1. V oblasti uspokojovania potrieb zákazníkov je našim prvoradým cieľom dosahovanie vysokej kvality nami poskytovaných služieb cestujúcim a ostatným odberateľom a jej neustálym zvyšovaním. Zaväzujeme sa plniť požiadavky zákazníkov, legislatívy a príslušných noriem a predpisov.
 2. Spokojnosť našich zákazníkov hodláme dosahovať:
  • profesionálnym správaním sa vodičov autobusov a ostatných zamestnancov prichádzajúcich do styku so zákazníkmi;
  • poskytovaním služieb spĺňajúcich európske štandardy, vytváraním čistého a kultúrneho prostredia v autobusoch a na autobusových staniciach;
  • pravidelným monitorovaním dopravnej činnosti sledovať dodržiavanie cestovných poriadkov a ustanovení zákona NR SR č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave.
 3. Názory a podnety cestujúcich ako aj širšej verejnosti si vážime a považujeme ich za nástroj nášho neustáleho zlepšovania.
 4. Našim prioritným záväzkom je dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov a pri preprave cestujúcich, vyplývajúce z platných právnych predpisov, ako aj dobrovoľných záväzkov spoločnosti. Našim cieľom je bezpečne dopraviť každého cestujúceho na požadované miesto. Zaväzujeme sa zaistiť bezpečné a zdravé pracovné podmienky pre zamestnancov, predchádzať pracovným úrazom a poškodeniu zdravia. Vyvinieme maximálne úsilie na splnenie záväzkov odstraňovania nebezpečenstiev a znižovania rizík BOZP, k čomu dopomôžu konzultácie a spoluúčasť zástupcov zamestnancov pre danú oblasť.
 5. Aktívne podieľanie sa na ochrane životného prostredia považujeme za neoddeliteľnú súčasť činnosti každého zamestnanca. Začína trvalým zvyšovaním environmentálneho povedomia zamestnancov, pokračuje bezchybným technickým stavom vozidiel a technologických zariadení v prevádzkach spoločnosti, čím spolu s nákupom nových autobusov spĺňajúcich najnovšie normy emisií a striktným dodržiavaním legislatívnych požiadaviek smerujeme k zabráneniu vzniku ekologických havárií a splneniu stanoveného záväzku v oblasti ochrany životného prostredia vrátane prevencie znečisťovania.
 6. Prijímame záväzok dodržiavať normy EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 a EN ISO 45001:2018. Monitorovaním procesov, prijímaním nápravných opatrení a preverovaním ich realizácie a účinnosti sa zaväzujeme trvale zlepšovať efektívnosť a výkonnosť integrovaného manažérskeho systému.
 7. Sledovaním nových trendov a zavádzaním inovácií do praxe zabezpečíme udržanie pozície v regióne.
 8. Politika spoločnosti integrovaného manažérskeho systému je dostupná relevantným zainteresovaným stranám na webovom sídle spoločnosti.

Pin It on Pinterest