Dopravná kontrola

Kontrola tarifného vybavenia cestujúcich

(výňatok zo zákona NR SR č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave, Prepravného poriadku autobusovej dopravy a Tarify pravidelnej mestskej autobusovej dopravy spoločnosti Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť resp. Prepravného poriadku mestskej hromadnej dopravy v Banskej Bystrici a Tarify mestskej hromadnej dopravy v Banskej Bystrici spoločnosti Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s.)

Práva a povinnosti dopravného kontrolóra:
 1. Dopravný kontrolór je povinný preukázať sa cestujúcemu počas dopravnej kontroly služobným odznakom;
 2. Dopravný kontrolór má právo vykonávať kontrolu tarifného vybavenia cestujúcich a dávať cestujúcim pokyny a príkazy k zaisteniu bezpečnosti a plynulosti dopravy;
 3. Dopravný kontrolór je oprávnený ukladať cestujúcemu, ktorý nemá platný cestovný doklad alebo inak porušil prepravné podmienky, zaplatenie sankčnej úhrady a cestovného podľa Tarify;
 4. Dopravný kontrolór má právo vylúčiť cestujúceho z prepravy, pokiaľ nedodržiava tarifné a prepravné podmienky.
Povinnosti cestujúceho pri dopravnej kontrole:
 1. Cestujúci je povinný na výzvu revízora preukázať sa platným cestovným lístkom a zaplatiť obyčajné cestovné a sankčnú úhradu, ak sa pri kontrole nemôže preukázať platným cestovným lístkom;
 2. Ak sa cestujúci pri kontrole nemôže preukázať platným cestovným lístkom a nemôže alebo nechce zaplatiť ihneď obyčajné cestovné a sankčnú úhradu, je povinný poskytnúť osobné údaje potrebné na vymáhanie cestovného a ďalších úhrad podľa Tarify. Ak je cestujúci neplnoletý, zisťujú sa identifikačné údaje aj o jeho zákonnom zástupcovi. Cestujúci je povinný strpieť čas nevyhnutný na vysvetlenie spôsobov riešenia vzniknutej situácie zo strany dopravnej kontroly a vypísanie Zápisu o porušení povinností cestujúceho;
 3. Pokiaľ sa cestujúci nemôže alebo nechce preukázať svojimi osobnými údajmi, je povinný strpieť potrebné úkony spojené s privolaním polície za účelom overenia jeho totožnosti.
 4. Pokiaľ cestujúci v čase kontroly nedovŕšil vek 18 rokov, má za povinnosť bezodkladne oboznámiť s obsahom Zápisu o porušení povinností cestujúceho svojho zákonného zástupcu.

Výšky sankčných úhrad resp. prirážok

Výšky sankčných úhrad resp. prirážok určených dopravcom podľa Tarify pravidelnej autobusovej dopravy, resp. tarify MHD Banská Bystrica za cestovanie bez platného cestovného lístka/dovozného za batožinu:

 1. pravidelná diaľková (vnútroštátna aj medzinárodná) autobusová doprava – 20-násobok základného cestovného bez príplatkov a zliav;
 2. pravidelná prímestská autobusová doprava – 40-násobok základného cestovného bez príplatkov a zliav;
 3. pravidelná mestská autobusová doprava – Banská Bystrica, Brezno, Zvolen, Žiar nad Hronom:
  • A) 10,- EUR manipulačný poplatok:
   – po predložení dokladu oprávňujúceho používanie zľavneného cestovného platného v čase kontroly, preukázaného do 30 kalendárnych dní od vykonania kontroly;
   – za cestovanie bez evidenčného cestovného lístka, ak je v čase kontroly aktivovaný predplatný časový lístok personifikovaný na držiteľa cestovného dokladu;
   – po preukázaní sa platným cestovným lístkom do 30 kalendárnych dní odo dňa vykonania kontroly;
   – po preukázaní sa platným SMS lístkom u dopravcu do 15 kalendárnych dní odo dňa vykonania kontroly;
  • B) 25,- EUR pri zaplatení sankčnej úhrady na mieste kontroly, resp. pri maloletých cestujúcich (do dovŕšenia 15 rokov veku, v MHD B. Bystrica do dovŕšenia 16 rokov veku) do 7 kalendárnych dní odo dňa vykonania kontroly;
  • C) 50,- EUR pri zaplatení sankčnej úhrady do 30 kalendárnych dní odo dňa kontroly;
  • D) 100-násobok základného cestovného bez príplatkov a zliav:
   – po uplynutí 30 kalendárnych dní odo dňa vykonania kontroly,
   – pri zneužití zľavnenej dopravnej karty (využití zľavy inou osobou ako je majiteľ zľavnenej karty),
   – pri zneužití neprenosnej dopravnej karty so zakúpeným predplatným časovým lístkom (využití predplatného časového lístka inou osobou ako majiteľom dopravnej karty, na ktorej je zakúpený predplatný časový lístok)
   – pri zneužití a zámernom pozmeňovaní SMS lístka;
 4. dovozné za batožinu – 10-násobok dovozného za batožinu;

Úhrada vystavenej sankcie

Počas trvania pandémie koronavírusu je možné vystavenú sankciu uhradiť v hotovosti na mieste zistenia porušenia tarifno-prepravných podmienok priamo dopravným kontrolórom, alebo dodatočne len bezhotovostne bankovým prevodom.

Úhrada na mieste zistenia porušenia tarifno-prepravných podmienok:

 1. Cestujúci sankciu uhrádza v hotovosti dopravným kontrolórom priamo na mieste zistenia porušenia tarifno-prepravných podmienok;
 2. Ako doklad o úhrade obdrží originál vypísaného náhradného doplatkového lístka.

Úhrada bankovým prevodom – číslo účtu SK26 0200 0000 0000 2560 6412:

 1. V prípade, že cestujúci nezaplatí sankčnú úhradu resp. prirážku počas kontroly, má možnosť platbu zrealizovať bezhotovostným bankovým prevodom, do 30 kalendárnych dní odo dňa vykonania kontroly. Ako variabilný symbol je potrebné zadať číslo Zápisu o porušení povinností cestujúceho.
 2. Po uplynutí 30 kalendárnych dní zasiela dopravca dlžníkovi poštou výzvu na úhradu sankcie s identifikačnými údajmi k bezhotovostnej aj hotovostnej platbe.

Úhrada sankcie v hotovosti na určených miestach dopravcu:

Zvolen
Sídlo spoločnosti: Balkán 53 Zvolen – administratívna budova – kancelária vedúceho referenta dopravnej kontroly prípadne kancelária vedúceho oddelenia kontroly
V pracovných dňoch 07:00 – 15:00 hod.

Banská Bystrica
ul. 29.augusta 37 Banská Bystrica – dopravná kancelária Autobusová stanica Banská Bystrica (Terminal SC)
V dňoch utorok a štvrtok 14:00 – 16:00 hod.

Brezno
Železničná 2 Brezno – dopravná kancelária, budova železničnej stanice
V pracovných dňoch 08:00 – 16:00 hod. (obedňajšia prestávka 11:30 – 12:00 hod.)

Detva
Sídlisko 1183 Detva – administratívna budova – kancelária referenta dopravy
V pracovných dňoch 07:30 – 14:30 hod. (obedňajšia prestávka 11:00 – 11:30 hod.)

Modrý Kameň
Jarmočná 322/29 Modrý Kameň – administratívna budova – kancelária dopravnej pokladne
V pracovných dňoch 07:00 – 15:00 hod.

Žiar nad Hronom
Priemyselná 257 Ladomerská Vieska – administratívna budova – kancelária dopravnej pokladne
V pracovných dňoch 07:00 – 15:30 hod.

 

Pokiaľ po uplynutí 30 kalendárnych dní od vykonania kontroly nebude vedieť dopravca identifikovať úhradu sankcie resp. prirážky, má právo zabezpečiť ďalšie vymáhanie pohľadávky externou spoločnosťou príp. pohľadávku odpredať tretej osobe.

Sťažnosti, žiadosti, reklamácie v súvislosti s dopravnou kontrolou

Dopravca prijíma podnety cestujúcej verejnosti písomnou formou a ich vybavenie zasiela autorom podnetu v zákonom stanovenej lehote.

 

Pošta:

Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť
Balkán 53, 960 95 Zvolen  

E-mail:
kontrola@sadzv.sk    

Formulár pre zaslanie sťažnosti je dostupný na tomto odkaze.

Pin It on Pinterest